MENU
Aula_close Layer 1

Praktik på Holbergskolen

 

Holbergskolens uddannelsesplan for praktikanter fra seminariet

Præsentation af praktikskolen

Holbergskolen er en udviklingsorienteret 3 sporet faseopdelt folkeskole med gode pædagogiske og fysiske rammer. Der går ca 550 elever på skolen, som er beliggende i Dianalund, og en del af Sorø kommune. Der er ansat ca 60 lærere og pædagoger på skolen, der har et godt og tæt kollegialt fællesskab, hvor vi arbejder med en ambitiøs faglig indsats med spændende pædagogiske visioner for eleverne. I skoleåret 16/17 skal vi bl.a. deltage i et udviklingsprojekt via A.P. Møller fonden omkring målstyret undervisning i dansk, derudover lægger vi vægt på trivsel, teamsamarbejde og skoleudvikling. For yderligere informationer henvises til skolens hjemmeside: 

www.holberg-skolen@skoleintra.dk

Holbergskolens forventninger til den studerende i praktik

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen

 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau

 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden

 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde

 • At den studerende overholder aftaler

 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding

 • At den studerende overholder tavshedspligten

 

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart

 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål

 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning

 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter 

 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt

 • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde

 

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder, teammøder)

 • Skole/hjem-samarbejde

 • Tilsynsopgaver 

 • Konfliktløsning

 

Praktik og vejledning

 

 • Hvilke muligheder og rammer vil skolen stille til rådighed, så de studerende kan opfylde kompetencemålene på de forskellige niveauer i praktik?

Den studerende/de studerende vil under hele forløbet have mulighed for vejledning og sparring med praktiklæreren, derudover vil der være mulighed for at deltage i de teammøder og andre møder, som vil være relevante for at få det bedste udbytte af praktikforløbet. Endvidere vil Pædagogisk læringscenter stå til rådighed med materialer og rådgivning. 

Praktikkens kompetenceområder

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Hvordan sikrer Holbergskolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Nedenstående plan viser en progression i den studerendes praktik:

Praktikniveau 1

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan

Vidensmål: 

Den studerende har viden om

 

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings-sekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

 

Den studerende får kendskab til klassens årsplaner og undervisningsplaner, som indgår i vejledningen.

Praktiklæreren vejleder den studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner.

Den studerende deltager i årgangsteammøder. 

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål,

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,
 

Den studerende skal have kendskab til praktiklærerens/skolens forskellige evalueringsformer og udvikle færdighed i at vurdere elevens læringsudnytte i forhold til mål.


 

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,


 

Den studerende får mulighed for at observere og analysere undervisning.

Den studerende får mulighed for at indsamle data, fx skriftlige opgaver, som der fokuseres på i vejledningen med praktiklæreren om god undervisning.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan


 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

lede elevernes deltagelse i undervisningen,

klasseledelse,

Praktiklæreren drøfter klasseledelse ud fra egen praksis og vejleder den studerende i varierede måder at lede klasse- og læringsarbejdet.

Den studerende får mulighed for at lede en klasse med fokus på inddragelse af eleverne.

Den studerende deltager i årgangsteammøder, hvor klasseledelse er et punkt på dagsordenen. 

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer,


 

Praktiklæreren viser og vejleder den studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt. 

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

skole-hjemsamarbejde,


 

Den studerende får mulighed for at gøre erfaringer med at kommunikere med forældre om elevernes læring og trivsel.
 

Praktikniveau 2

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 
 

Færdighedsmål: 

Den studerende kan

Vidensmål: 

Den studerende har viden om

 

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisnings-former og bevægelse i undervisningen,

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler 

og it,

 

Den studerende får kenskab til praktiklærerens principper for undervisningsplanlægning.

 

Den studerende får mulighed for i praktikgruppen selv at gøre erfaringer med undervisningsplanlægning ud fra forskellige principper og metoder. Praktiklæreren vejleder. 

 

Praktiklæreren vejleder den/de studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner medhenblik på variation og differentiering.

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalueringsmetoder samt test, 

På baggrund af den studerendes viden om forskellige evalueringsmetoder får den studerende mulighed for at gøre erfaringer med evaluering af undervisning og elevers læring.

 

Praktiklæreren vejleder/sparrer med den studerende/de studerende omkring elev feedback/feedforward. 

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder, 

Den studerende får mulighed for at observere og udvikle sin egen undervisning og lærervirksomhed.

Den studerende får mulighed for at observere, hvordan og hvad elever lærer med vejledning fra praktiklæreren.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og praktiklæreren

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer
 

Praktiklæreren giver den studerende viden om sin egen praksis med ledelse og udvikling af læringsmiljø og sociale relationer.

 

Den studerende får mulighed for – med vejledning af praktiklæreren - at gøre erfaringer med udvikling af læringsmiljø og det sociale liv i klassen.

 

Praktiklæreren drøfter udviklingsmulighederne med den studerende og giver feedback på den studerendes praktikarbejde vedr. klasseledelse.

Den studerende deltager i årgangsteammøder, hvor klasserumsledelse er en punkt på dagsordenen. 

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: 

Den studerende har viden om

 

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel. 

Den studerende får indsigt i praktiklærerens praksis vedr. klassens læringsmiljø og trivsel.

Den studerende får mulighed for i samarbejde med elever og medstuderende/praktiklærer at drøfte og udvikle klassens læringsmiljø og trivsel. 

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb.

Professionel kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser

Den studerende får indsigt i og erfaring med kommunikation og samarbejde med forældre og eventuelt andre samarbejdspartnere. 


 

Praktikniveau 3

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner,

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,

 

Praktiklæreren drøfter organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer med den studerende. 

 

Den studerende/de studerende får mulighed for selvstændigt at stå for planlægning og gennemførelse af undervisning i samarbejde med relevante parter.

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

metoder til formativ og summativ evaluering og


 

Den studerende får på baggrund af sin viden om evaluering mulighed for selvstændigt at evaluere undervisning og elevers læring.

 

Den studerende/de studerende får mulighed for at få vejledning/sparring på deres evaluering af elevernes læring. 

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag. 

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

 

 

 

Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

lede inklusionsprocesser i samarbejde 

med eleverne. 

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

 

 

Principperne for inklusion drøftes med praktiklæreren både før og efter den studerendes erfaringer med konflikthåndtering.

 

Den studerende får vejledning/sparring af praktiklæreren mhp inklusionsopgaver

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og


 

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med klassens sociale liv med vejledning fra praktiklæreren.

 

Den studerende deltager i evt. tværfaglige møder omkring elever. 

kommunikere med forældre om elevernes skolegang. 

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

 

 

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med kommunikation med forældrene under vejledning fra praktiklæreren.

 

Den studerende deltager i evt. mødeaktivitet med forældre eller andre samarbejdspartnere i praktikperioden.